2020
10.06

Prace geodezyjne – zespół czynności wykonywanych przez geodetę w ramach wykonywanego zawodu.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne do zakresu prac geodezyjnych należą:

 • projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych,
  • pomiary osnów geodezyjnych oraz pomiary podstawowych osnów grawimetrycznych i magnetycznych
  • pomiary szczegółowe sytuacyjne i wysokościowe,
  • pomiary realizacyjne i obsługa inwestycji,
  • pomiary związane z ewidencją gruntów,
  • inne prace geodezyjne.
 • dokonywanie obliczeń geodezyjnych,
 • sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej,
 • zakładanie i aktualizacja baz danych informacji przestrzennych,
 • sporządzanie zdjęć, pomiary i opracowania fotogrametryczne, grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne związane z realizacją zadań w dziedzinie geodezji i kartografii oraz Krajowego Systemu Informacji o Terenie.